തിരുവമ്പാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സേവന പെൻഷൻ വിതരണം

0
285

തിരുവമ്പാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സേവന പെൻഷൻ വിതരണം ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ലിസിയമ്മ ജോർജ് ശ്രീ എറമ്പാൻ ബീരാനു നൽകികൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here